Zaproszenie

Niepowtarzalność miejsca tworzą: otaczająca natura, ślady odciśniętej historii
i opowieści z nim związane. To one budują więź człowieka z regionem, zakorzeniają
w czasie i przestrzeni. Za morzem, pofalowaną dalą poprzecinaną lasem, wstążkami jezior i sylwetkami pomorskich miast tęsknią ci, którzy stąd wyjechali. W pejzażu Pomorza odnajdują się kolejne fale przybyłych. Każde pokolenie i każda epoka przejmuje więc krajobraz w użytkowanie jako depozyt.

Zainteresowanych, Zaniepokojonych, Podejmujących decyzje, Badaczy, Aktywistów
i Miłośników krajobrazu Pomorza zapraszamy na Forum Społeczno-Naukowe KRAJOBRAZ A CZŁOWIEK. CZŁOWIEK W KRAJOBRAZIE, które odbędzie się
1 marca 2024 roku na Kampusie Oliwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Fala i zakres ingerencji w krajobraz w ostatnich latach ma bezprecedensowy charakter w dziejach regionu, nieodwracalnym przeobrażeniem ulegają kolejne obszary cenne przyrodniczo i kulturowo. Jakie Pomorze chcemy przekazać następnym pokoleniom? – to pytanie, które łączy i zarazem dzieli. Stąd tak ważna jest wspólna refleksja
i rozmowa, aby zrozumieć różne punkty widzenia i wypracować w szerszym kontekście społecznym rozwiązania na rzecz zmniejszenia zakresu negatywnych zmian. Partnerami merytorycznymi wydarzenia są Pracownia Badań nad Narracjami Pogranicza oraz Pracownia Geobotaniki i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie objął patronatem honorowym Rektor Uniwersytetu Gdańskiego,
prof. dr hab. Piotr Stepnowski.

Tematem sesji, panelu dyskusyjnegowarsztatów oraz spotkania informacyjnego będą stan, wyzwania i zagrożenia, z którymi współcześnie mierzy się Krajobraz i MY. Główne pytania spotkania dotyczyć będą następujących kwestii: Jaką wartość stanowi krajobraz dla Pomorzan? Jak krajobraz kształtuje człowieka? Jak postrzegamy krajobraz? Dokąd zmierzamy z jego współczesnymi przeobrażeniami? Jak podejmowane są decyzje w tym obszarze? Jak zwiększyć jakość negocjacji społecznych na tym polu? – Pod tym kątem przygotowaliśmy także warsztaty skierowane do różnych grup odbiorców,  m.in. prawnych ram ochrony krajobrazu, współpracy z mediami, a także kwestii zachowania bioróżnorodności i fotografii przyrodniczej.

Jako stowarzyszenie skupiające urbanistów i ekspertów ochrony krajobrazu przyrodniczego, kulturowego, jego badaczy i pasjonatów, aktywnych w negocjacjach społecznych, działających w różnych sieciach/gremiach, zapraszamy do współpracy
i wymiany doświadczeń. Połączmy siły!

W ramach forum zapraszamy także na spotkanie informacyjne, na którym podzielimy się doświadczeniami z opracowaniem i realizacją wniosku w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich.

Załączamy program i formularz zgłoszeniowy. Szczegółowe informacje
o poszczególnych punktach programu, prelegentach i prowadzących warsztaty znajdą Państwo oraz także na dedykowanej podstronie. Zgłoszenie prosimy przesłać do 25 lutego na adres:  forumkrajobraz@gmail.com.

program
formularz zgłoszeniowy

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG
i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.