Statut

.    

S T A T U T

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza

w treści przyjętej w dniu  2 września 2022 r

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie pod nazwą „Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza”, zwane w dalszej części Instytutem, jest zarejestrowanym i posiadającym osobowość prawną stowarzyszeniem miłośników i badaczy krajobrazu kulturowo-przyrodniczego Pomorza.

§ 2

Instytut zrzesza osoby zainteresowane prowadzeniem czynnej działalności dla dobra i rozwoju Pomorza – obejmującego tereny województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego − oraz obszarów pogranicznych regionu. Celem Instytutu jest realizacja działań na rzecz zachowania integralności i autentyzmu krajobrazu kulturowo-przyrodniczego, Pomorza, tj. ochrony wartości kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych oraz turystycznych regionu.

§ 3

1. Terenem działania Instytutu jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Instytut może także realizować swoje cele statutowe poza obszarem Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z prawem miejscowym.

3. Siedzibą Instytutu oraz jego władz jest Gdańsk.

§ 4

Instytut prowadzi działalność w oparciu o ustawę z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie niniejszego Statutu.

§ 5

Instytut może używać pieczęci i odznak, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

§ 6

Instytut opiera swoją działalność przede wszystkim na społecznej pracy ogółu członków, w oparciu o założenia statutu. Instytut może zatrudniać pracowników do określonych prac.

§ 7

Instytut może być członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

Rozdział II
Cele i formy działania

§ 8

Celem Instytutu są:

 1.  ochrona walorów i dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego Pomorza;
 2. ochrona środowiska i przyrody;
 3. zachowanie i przywracanie równowagi przyrodniczej w regionie;
 4. propagowanie wiedzy z zakresu ekologii i ochrony środowiska;
 5. budowanie społecznej świadomości, wiedzy i szacunku dla wartości dziedzictwa i ładu przestrzennego;
 6.  propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych i turystycznych regionu oraz ich promocja;
 7. tworzenie i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w regionie;
 8. prowadzenie badań naukowych, w szczególności związanych z ochroną przyrody i krajobrazu kulturowego Pomorza oraz popularyzacja ich wyników;
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej powiązanej z celami statutowymi Instytutu,
 10. ochrona i propagowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i krajobrazu;
 11. działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami i regionami;
 12. promocja i organizowanie wolontariatu;
 13. wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych;
 14. wspomaganie technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 24 kwietnia 2003 w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt. 1-9.

§ 9

Dla realizacji celów wymienionych w § 8 Instytut w szczególności:

 1. integruje społeczności lokalne wokół pełniejszego wykorzystania potencjału kulturowego, naukowego, turystycznego i gospodarczego regionu;
  1. gromadzi, utrwala i upowszechnia wiedzę o krajobrazie kulturowo-przyrodniczym Pomorza oraz o jego historii;
  1. rozpowszechnia informację na temat bogactwa naturalnego regionu oraz ochrony środowiska;
  1. inicjuje, prowadzi i wspiera badania naukowe oraz publikuje ich wyniki;
  1. organizuje wystawy, odczyty, seminaria, konferencje, warsztaty, spotkania i wydarzenia kulturalne, takie jak festiwale, targi, pokazy, służące:
   1. propagowaniu wiedzy o regionie,
   1. zwiększeniu świadomości dotyczącej ładu przestrzennego,
   1. zwiększeniu świadomości ekologicznej i przyrodniczej,
   1. budowaniu tożsamości lokalnej,
   1. promocji regionu
  1. inspiruje i prowadzi działalność kulturalną i oświatową, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży;
  1. popularyzuje rolnictwo ekologiczne, prowadzi prelekcje i badania w tym zakresie;
  1. współdziała z ośrodkami naukowymi, zajmującymi się badaniami z zakresu kultury, historii, ochrony środowiska, archeologii, geologii, historii sztuki, architektury oraz innymi w celu kształcenia uwzględniającego potrzeby regionu;
  1. promuje i upowszechnia rozwój turystyki zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju;
  1. przygotowuje, zleca i koordynuje inwentaryzacje przyrodnicze, wykonanie opracowań i ekspertyz specjalistycznych dotyczących funkcjonowania środowiska naturalnego i kulturowego, w tym istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz mechanizmów degradacji środowiska;
  1. działa na rzecz ochrony walorów krajobrazowych, zasobów naturalnych i poprawy warunków życia mieszkańców Pomorza, z poszanowaniem zrównoważonego rozwoju;
  1. występuje do właściwych organów administracji i nadzoru z wnioskami o zastosowanie środków zmierzających do usunięcia istniejącego zagrożenia środowiska kulturowo-przyrodniczego lub przywrócenia jego stanu naturalnego;
  1. bierze udział w postępowaniach administracyjnych i sądowych dotyczących spraw związanych z ingerencją w środowisko kulturowo-przyrodnicze w regionie;
  1. rozwija kontakty ze społecznościami współcześnie i historycznie związanymi z Pomorzem; integruje badaczy, miłośników i pasjonatów zabytków oraz bogactw naturalnych Pomorza, wspomagając przedsięwzięcia na rzecz ich ochrony i renowacji;
  1. współpracuje z organami administracji rządowej i samorządowej, ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, pokrewnymi organizacjami krajowymi i zagranicznymi.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Instytutu dzielą się na:

 • zwyczajnych
 • wspierających
 • honorowych.

§ 11

 1. Członkiem zwyczajnym Instytutu może być osoba fizyczna, po zatwierdzeniu jej kandydatury przez Zarząd Instytutu
 2. Członkostwo powstaje przez złożenie pisemnej deklaracji o przystąpieniu do Instytutu Ochrony Krajobrazu Pomorza, popartej przez co najmniej dwóch członków Instytutu, i przyjęcie w poczet członków zwyczajnych decyzją Zarządu Instytutu.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo: biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Instytutu,

 • korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Instytutu,
  • uczestniczenia w kształtowaniu programu i działalności Instytutu
  • uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków Instytutu.

§ 13

Obowiązkiem członków zwyczajnych jest:

 1. przestrzeganie postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Instytutu,
 2. dążenie do realizacji celów Instytutu,
 3. dbanie o dobre imię Instytutu,
 4. opłacanie składek i wypełnianie innych świadczeń obowiązujących w Instytucie.

§ 14

Członkostwo zwyczajne ustaje przez:

 1. dobrowolne wystąpienie z Instytutu, potwierdzone na piśmie,
 2. skreślenie z listy członków na podstawie uchwały Zarządu na skutek nierealizowania obowiązków, o których mowa w § 13,
 3. śmierć bądź utratę zdolności do czynności prawnych.

§ 15

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub osoba prawna wspierająca działalność Instytutu przez udzielanie poparcia finansowego, a w miarę swoich możliwości również w inny sposób. Osoba prawna działa w Instytucie przez swojego przedstawiciela.
 2. Przyjmowanie członków wspierających następuje na podstawie decyzji Zarządu.
 3. Członek wspierający posiada takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny, za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.

§ 16

 1. Członkostwo wspierające ustaje z przyczyn określonych w § 14.
 2. W przypadku osób prawnych członkostwo wspierające wygasa również na skutek utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 17

 1. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Instytutu.
 2. Członek Honorowy ma takie same prawa i obowiązki jak członek zwyczajny.
 3. Członek Honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§ 18

Godność Członka Honorowego nadaje i uchyla Walne Zgromadzenie Członków Instytutu na wniosek Zarządu.

§ 19

Członkostwo honorowe ustaje z przyczyn określonych w § 14.

Rozdział IV

Władze Instytutu

§ 20

Organami Instytutu są:

1. Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd,

3. Komisja Rewizyjna,

4. Sąd Koleżeński.

§ 21

Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą i jest zwoływane przez Zarząd co najmniej raz w roku.

§ 22

W Walnym Zgromadzeniu mają prawo udziału wszyscy członkowie Instytutu. O miejscu i terminie Walnego Zgromadzenia Członków Zarząd zawiadamia członków co najmniej z 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 23

Walne Zgromadzenie:

 1. wybiera Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Koleżeński,
 2. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
 3. uchwala Statut i dokonuje zmian w Statucie oraz regulaminach zastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia,
 4. określa główne kierunki działalności Instytutu,
 5. podejmuje uchwały i postanowienia w sprawach będących przedmiotem obrad,
 6. nadaje godność Członka Honorowego Instytutu na wniosek Zarządu,
 7. decyduje o pozbawieniu członkostwa Instytutu,
 8. rozpatruje odwołania dotyczące skreśleń i wykluczeń z Instytutu,
 9. ustala wysokość składki członkowskiej,

10. decyduje o rozwiązaniu Instytutu.

§ 24

Walne Zgromadzenie uznaje się za zdolne do podejmowania uchwał:

w pierwszym terminie odbycia się Walnego Zgromadzenia − przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Instytutu; w kolejnym terminie odbycia się Walnego Zgromadzenia −bez ograniczeń.

§ 25

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają w głosowaniu jawnym. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na wniosek co najmniej 1/3 obecnych członków może zarządzić tajne głosowanie.

§ 26

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może się odbyć w każdym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach i jest zwoływane:

 1. na wniosek Zarządu,
 2. na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków Instytutu,
 3. na wniosek Komisji Rewizyjnej.

§ 27

 1. Kadencja Zarządu Instytutu, Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego trwa trzy lata.
 2. W przypadku ustąpienia członków władz Instytutu w czasie kadencji, władzom przysługuje prawo kooptacji, lecz nie więcej niż dwóch osób w czasie trwania kadencji.

§ 28

 1. Dla wykonywania zadań Instytutu oraz realizacji uchwał Walnego Zebrania wybiera się Zarząd. Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym.
 2. Kadencja Zarządu trwa trzy lata.
 3. Zarząd składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i 1-5 członków Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa każdorazowo Walne Zebranie.
 4. Wybór Prezesa dokonywany jest imiennie w głosowaniu tajnym.
 5. Po wyborze Zarządu w ciągu 30 dni Prezes zwołuje zebranie, podczas którego następuje ukonstytuowanie Zarządu z podziałem wewnętrznym funkcji. O podziale funkcji decyduje Prezes.

§ 29

 1. Zarząd określa kierunki działalności Instytutu w oparciu o Statut oraz uchwały i postanowienia Walnego Zgromadzenia, a w szczególności:
 2. kieruje bieżącą działalnością Instytutu i reprezentuje je na zewnątrz,
 3. w oparciu o Statut i uchwały Walnego Zgromadzenia inicjuje prace Instytutu,
 4. w zależności od realizowanych zadań powołuje komisje, zespoły i sekcje,
 5. decyduje o przyjęciu członków Instytutu,
 6. określa potrzeby finansowe, zatwierdza preliminarze i sprawozdania budżetowe, zarządza majątkiem Instytutu,
 7. decyduje o nabyciu i zbyciu składników majątku Instytutu,
 8. uchwala regulaminy nie zastrzeżone dla Walnego Zgromadzenia,
 9. składa corocznie sprawozdania Walnemu Zgromadzeniu z działalności Instytutu.

§ 30

 1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Komisja Rewizyjna konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego.
 3. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności Instytutu oraz składa na Walnym Zgromadzeniu roczne sprawozdanie ze swej działalności oraz przedstawia wnioski z przeprowadzonych kontroli.

§ 31

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

 1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 32

Szczegółowy zakres i tryb działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 33

 1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Sąd Koleżeński konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu wybierając Przewodniczącego.
 3. Sąd Koleżeński rozstrzyga spory między członkami powstałe na tle działalności w Instytucie oraz rozpatruje i rozstrzyga sprawy członków Instytutu wiążące się z nieprzestrzeganiem przez nich Statutu, regulaminu i uchwał władz Instytutu.
 4. Sąd Koleżeński składa na Walnym Zgromadzeniu roczne sprawozdanie ze swej działalności.

§ 34

Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą:

 1. być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w podległości z tytułu zatrudnienia,
 2. być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

§ 35

 1. Uchwały organów Instytutu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, o ile Statut nie przewiduje inaczej.
 2. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa bądź Przewodniczącego.

Rozdział V

Majątek Instytutu

§ 36

 1. Majątek Instytutu stanowią nieruchomości, ruchomości i zgromadzone środki pieniężne.
 2. Majątek Instytutu powstaje ze:
  1. składek członkowskich,
  1. darowizn i zapisów oraz spadków,
  1. dochodów z własnej działalności,
  1. dochodów ze zbiórek i innych form ofiarności publicznej,
  1. dotacji przyznanych na podstawie odrębnych przepisów,
  1. dochodów z majątku Instytutu.

§ 37

 1. Instytut jako stowarzyszenie rejestrowane może prowadzić działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Instytutu służy wyłącznie realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.

§ 38

Do ważności oświadczeń woli składanych w imieniu Instytutu oraz dokonywanych czynności prawnych, w tym zaciąganie zobowiązań majątkowych w imieniu Instytutu wymagane są podpisy co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym prezesa i/lub wiceprezesa.

§ 39

 1. Instytutowi zabrania się:
  1. udzielania pożyczek oraz zabezpieczania zobowiązań swoim majątkiem,
  1. przekazywania majątku na rzecz swoich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 2. Instytut w swojej działalności przestrzega także innych ograniczeń, jakie wynikają z przepisów dotyczących organizacji pożytku publicznego.

Rozdział VI

Zmiany statutu i rozwiązanie Instytutu

§ 40

Uchwalenie zmian Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia powziętej zwykłą większością głosów.

§ 41

 1. Rozwiązanie Instytutu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.
 2. Uchwała o rozwiązaniu winna określać sposób likwidacji majątku Instytutu oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek zlikwidowanego Instytutu.
 3. Uchwała o rozwiązaniu nie wymaga zatwierdzenia władzy rejestracyjnej.

Przewodniczący                                                                                Protokolant