Grant z programu AOFR

Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza otrzymał grant z Programu Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Jednym z celów działań podejmowanych w ramach projektu będzie wzmożenie społecznej debaty na temat znaczenia krajobrazu Pomorza jako wartości i fundamentalnego prawa, jego stanu i zagrożeń.

👉Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny realizowany jest przez konsorcjum w składzie: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider), Fundacja Edukacja dla Demokracji i Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Program jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG i Funduszy Norweskich. Celem programu jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość.

👉Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza powołały osoby reprezentujące różne środowiska – naukowcy, aktywiści i pasjonaci przyrody oraz kultury i historii regionu. Działania IOKP skierowane są do zróżnicowanego odbiorcy niezależnie od jego płci, wieku, możliwości intelektualnych i ograniczeń fizycznych, w przedziale od uczniów szkół podstawowych do grup senioralnych. Grupa najmłodsza jest brana pod uwagę ze względu na statutowe zadania edukacyjne IOKP, senioralna − na doświadczenie, zrozumienie dla działań na rzecz lokalnej społeczności i zaangażowania.

👣Założone w 2022 roku stowarzyszenie, chcąc promować i rozwijać działania programowe, zdecydowało się złożyć wniosek w programie, który wspiera właśnie instytucje rozpoczynające działania. Mikrogranty w Programie Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny to środki finansowe dla mniej doświadczonych organizacji. Celem konkursu jest zapewnienie optymalnych warunków do rozwoju i prawidłowego funkcjonowania organizacjom, które dopiero rozpoczynają swoją działalność, bądź takim, które nie zdołały jeszcze ustalić wewnętrznych zasad i procedur, wypracować kultury pracy czy sposobów skutecznego dotarcia do swoich odbiorców.

W wyniku konkursu Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza otrzymał grant w wysokości 11 904,68 Euro.

🥁W ramach grantu zaplanowano kilka działań, tj. konsultacje merytoryczne i prawne dla inicjatyw obywatelskich, stworzenie responsywnej strony internetowej i wyjazd studyjny po trójmiejskim obszarze metropolitarnym , podczas którego uczestnicy – zarówno członkowie IOKP, jak i dziennikarze spotkają się z lokalnymi władzami, działaczami społecznymi i zapoznają z problemami związanymi z ochroną krajobrazu Pomorza. Wyjazd zakończy sesja informacyjno-szkoleniowa w Centrum Monitoringu i Ochrony Wód Uniwersytetu Gdańskiego w Borucinie.

Kolejnym działaniem będzie organizacja wydarzenia pt. Człowiek w krajobrazie. Forum Społeczno-Naukowe. Podczas dwóch dni warsztatów i wykładów adresowanych do mieszkańców Trójmiasta i okolic, w tym również działaczy lokalnych podejmujących działania na rzecz ochrony środowiska i krajobrazu – Instytut Ochrony Krajobrazu Pomorza będzie upowszechniał wiedzę o już prowadzonych i planowanych działaniach na terenie Pomorza. Forum będzie tez okazją do zaproszenia do wspólnych przedsięwzięć innych stowarzyszeń o podobnym charakterze działań. Wydarzenie to zaplanowane zostało na 1 marca 2024 roku.

Do tego czasu będziemy też na bieżąco informować o naszych działaniach podejmowanych w związku z otrzymanym grantem na stronie Instytutu Ochrony krajobrazu Pomorza oraz w social mediach 👉

(M.N.-G.)