List do Nadleśnictwa Gdańsk

Odpowiadając na zaproszenie do konsultacji 7 lutego wysłaliśmy jako Instytut uwagi do Nadleśnictwa Gdańsk dot. planowanych działań w zakresie gospodarki leśnej na terenie trójmiejskich lasów. Poniżej treść pisma:

Szanowni Państwo,

w związku z ogłoszonymi na stronie www Nadleśnictwa Gdańsk konsultacjami pragniemy w pierwszych słowach wyrazić zaniepokojenie zamieszczonym w ogłoszeniu zastrzeżeniem, że zaplanowane zabiegi muszą zostać wykonane. Uprzejmie prosimy o wskazanie podstaw prawnych, z których wynika obowiązek przeprowadzenia tych zabiegów we wskazanym zakresie zaplanowanym przed zasięgnięciem opinii społecznej. Przeprowadzanie konsultacji z takim zastrzeżeniem podważa celowość zgłaszania jakichkolwiek uwag, skoro – jak można odczytać ten sposób zaproszenia Lasów Państwowych do wyrażania opinii − z góry zastrzega się, że zgłoszone uwagi nie mają wpływu na Państwa działanie.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że formularz internetowy zaproponowany do zgłaszania uwag znacząco utrudnia składanie uwag do większej liczby wskazanych wydzieleń i zarazem ogranicza z góry zakres uwag.

W związku z powyższym składamy niniejszym następujące uwagi do planowanych zabiegów gospodarczych w 2023 roku w lasach zarządzanych przez Nadleśnictwo Gdańsk:

1. Odnośnie do terminu prowadzenia zabiegów

We wszystkich wydzieleniach objętych konsultacjami, ze szczególnym uwzględnieniem wydzieleń położonych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, wnosimy o nieprowadzenie jakichkolwiek zabiegów w okresach lęgowych ptaków, w okresach rozwoju szczególnie cennych przyrodniczo roślin, owadów i grzybów (tzw. gatunków specjalnej troski), lub w okresach, w których wycinka, zrywka i zwózka drzew skutkować będzie niszczeniem niższych warstw lasu, ściółki i gleby, bądź zwiększaniem ryzyka erozji gleby, zaburzeniami retencji i zwiększonym odpływem wody opadowej.

2. Odnośnie do sposobu prowadzenia prac

We wszystkich wydzieleniach objętych konsultacjami, ze szczególnym uwzględnieniem wydzieleń położonych na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego:

a. Wnosimy o nieprowadzenie jakichkolwiek prac na terenie lub w otoczeniu tzw. lasów referencyjnych, w otoczeniu cieków i zbiorników wodnych, bagien i torfowisk, w strefach źródliskowych, na obszarach narażonych na zwiększoną erozję gleby, w otoczeniu popularnych szlaków spacerowych i rowerowych – poza usuwaniem drzew zagrażających bezpieczeństwu publicznemu z pozostawieniem ich w miejscu pozyskania, w odległości do 30 m od udostępnionych ścieżek lub szlaków, a także na terenie lub w otoczeniu rezerwatów przyrody, zarówno tych istniejących, jak i planowanych. Ostatnia uwaga dotyczy w szczególności planowanych rezerwatów Lasy Oliwskie, Lasy Sopockie, Zagórska Struga oraz Dolina Pieleszewska.

b. Wnosimy o kwalifikację wszystkich lasów przylegających do Aglomeracji Trojmiejskiej, w tym w szczególności całego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, jako lasów o zwiększonej funkcji społecznej, a tym samym radykalną redukcję funkcji gospodarczych przy przyjęciu zdecydowanego priorytetu funkcji przyrodniczej oraz społecznej lasu na tym terenie. Wniosek ten uzasadniamy faktem, że lasy te pełnią funkcję „zielonych płuc” Trójmiasta i istotnego obszaru rekreacyjnego mieszkańców aglomeracji. Paradygmat „lasu wielofunkcyjnego”, na którym oparta jest gospodarka prowadzona przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, nie wytrzymuje próby czasu. Obserwując skalę eksploatacji „surowca” na terenach PGLLP w ostatnich latach nietrudno odnieść wrażenie, że funkcja gospodarcza dominuje zarówno na niechronionych obszarach lasów gospodarczych, jak na obszarach chronionego krajobrazu. Sytuacja ta wpływa negatywnie na walory krajobrazowe, rekreacyjne (niszczenie drożni przez sprzęt ciężki) oraz stosunki wodne, gdyż wydzielenia z rębniami tracą własności retencjonowania wody.

c. Wnosimy o niestosowanie sprzętu ciężkiego, niszczącego drogi, w tym znakowane szlaki turystyczne, gdyż jego użycie przyczynia się do przyspieszenia erozji antropogenicznej. Na obszarach samych wydzieleń „zabiegi gospodarcze” przy użyciu sprzętu zmechanizowanego stwarzają zagrożenia skażenia produktami ropopochodnymi, wprowadzają skażenie środowiska hałasem i degradują bioróżnorodność w siedliskach poprzez trwałe zniszczenie gleby.

3. Odnośnie do osobliwości przyrodniczych znajdujących się w miejscu planowanego zabiegu gospodarczego

a. Prosimy o informację o tym, czy Nadleśnictwo Gdańsk przeprowadziło stosowną inwentaryzację w wydzieleniach objętych konsultacjami, kiedy została ona wykonana, przez kogo, jakimi metodami oraz gdzie można znaleźć wyniki tejże inwentaryzacji. Oczekujemy, iż odpowiedź obejmie listę gatunków chronionych roślin i zwierząt, w tym ptaków i nietoperzy, oraz gatunków cennych i priorytetowych dla zachowania bioróżnorodności zgodnie z treścią Dyrektywy Siedliskowej „Natura 2000” wraz z załącznikami.

b. Prosimy o udzielenie informacji, czy i w jakim zakresie w planowaniu i postępowaniu gospodarczym uwzględniono dane szczegółowe, które zostały zebrane w trakcie dwuletnich prac do projektu Planu Ochrony TPK w latach 2019−2021, oraz dane z lat ubiegłych, pozostające m.in. w gestii zarządu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego; zwłaszcza dotyczące stanowiska gatunków cennych.

c. Wnosimy o zostawienie na pniu wszystkich drzew biocenotycznych (w tym drzew dziuplastych, które są kluczowe dla zachowania bioróżnorodności) oraz wszystkich drzew o wymiarach pomnikowych – znajdujących się w wydzieleniach objętych konsultacjami, jak również o niewycinanie takich drzew na innych powierzchniach.

d. Oczekujemy, że w lasach strefy krawędziowej moren lodowcowych, pozostających w zlewni potoków przepływających przez administracyjne obszary Gdańska, Gdyni i Sopotu, priorytetem stanie się utrzymanie drzewostanów jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, z pozostawionymi lokalnymi obszarami mokradłowymi. Tym samym zostanie zaprzestana regulacja cieków wodnych oraz osuszanie, a także powstrzymane przeprowadzanie trzebieży i zrębów, aby zwiększyć naturalne retencjonowanie wody i ograniczanie spływu burzowego z obszarów leśnych. Takiej naturalizacji drzewostanów rażąco przeczy skala „zabiegów gospodarczych” będących przedmiotem niniejszej konsultacji.

Powyższe pismo stanowi wniosek w rozumieniu art. 241 kodeksu postępowania administracyjnego i wymaga udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże nie później niż w terminie miesiąca.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *